Chair:
Taiji Adachi, Kyoto University

Secretary:
Yoshitaka Kameo, Kyoto University
Kennedy Okeyo, Kyoto University

Members:
Tsuyoshi Hirashima, Kyoto University
Yasuhiro Inoue, Kyoto University
Jeonghyun Kim, Nagoya University
Koichiro Maki, Kyoto University
Tomohiro Otani, Osaka University