Japanese

HOME
Aims of the committee
Committee Board
Activities
Awards
Symposiums and Meetings
Registration
Past News
Award Winners
  The 8th Micro-Nano Engineering Symposium

1.Micro-Nano Engineering Excellent Paper Certificate of Merit

31am3-PN-17 Mizue Mizoshiri, Junpei Sakurai, Seiichi Hata (Nagoya University)
02pm1-PN-139 Dai Tsuchiya, Tetsuji Dohi (Chuo University)


2. JSME Fellow Award for Outstanding Young Engineers

31pm3-PN-38 Takuya Tsukamoto (Gunma University)
01pm4-PN-86 Shota Katsuta (Chuo University)
01am2-PN-95 Keita Ichikawa (Shibaura Institute of Technology)
02pm1-1pn-136 Yusuke Izawa (Keio University)


3.Micro-Nano Engineering Excellent Presentation Certificate of Merit

31am3-PN-7 Yuta Sasai (Osaka University)
31pm3-PN-10 Satoshi Horii (Kyoto University)
01am2-PN-83 Yuma Suzuki (Tokyo Metropolitan University)
01am2-PN-111 Gai Hamaguchi (Tokyo University of Marine for Technology)
02pm1-PN-133 Tomoya Nakamura (Kyoto University)

  Mechanical Engineering Congress 2017

1.Micro-Nano Engineering Excellent Paper Certificate of Merit

J2230103 Jinyi Sun, Sho Kubota, Minoru Yokoyama, Tomokazu Negishi, Takayuki Yamada, Tomoyuki Shimono, Shinji Nishiwaki, Shoji Maruo (Yokohama National University, Kyoto University)


2.Micro-Nano Engineering Excellent Presentation Certificate of Merit

J2210105 Kanji Yasuda (Kyoto University)

  International Symposium on Micro-Nano Science and Technology 2016

1. Micro-Nano Engineering Excellent Paper Certificate of Merit

SuP-10 Tetsuro Tsuji, Kosuke Kozai, Hideto Ishino, Satoyuki Kawano (Osaka University)
SuP-20 Kenji Suzuki, Waki Rechard Ichinose, Hideaki Takanobu, Hirofumi Miura (Kogakuin University)


2. JSME Fellow Award for Outstanding Young Engineers

Sup1-B-2 Daiki Sakai (Tokyo Science University)


3.Micro-Nano Engineering Excellent Presentation Certificate of Merit

SuP1-B-4 Minghao Nie (University of Tokyo)
SaP1-A-2 Satoshi Uehara (Tohoku University)
SuP-21 Sana Talmoudi (Tohoku University)
SaP-6 Sho Saita (Osaka University)

  Mechanical Engineering Congress 2016

1. Micro-Nano Engineering Excellent Paper Certificate of Merit

J2210304 Ginnosuke Ina, Tatsuya Fujii, Takahiro Kozeki, Shozo Inoue, Takahiro Namazu (University of Hyogo, Aichi Institute of Technology)


2. JSME Fellow Award for Outstanding Young Engineers

J2210206 Mitsuhiko Kondo (Hokkaido University)


3.Micro-Nano Engineering Excellent Presentation Certificate of Merit

J2210305 Wenlei Zhang (Kyoto University)
J2220206 Satoshi Sakaida (Hokkaido University)

  The 7th Micro-Nano Engineering Symposium

1. Micro-Nano Engineering Excellent Paper Certificate of Merit

28pm3-E-4 Miyako Arai, Yuta Kudo, Norihisa Miki (Keio University)
29pm2-F-1 Takayuki Yokoyama, Nobuyuki Shishido, Kozo Koiwa, Shoji Kamiya, Hisashi Sato
(Nagoya Institute of Technology, National Institute for Materials Science)
29pm1-F-1 Takashi Sumikawa, Shinsaku Ashida, Shuhei Tanaka, Takayuki Kitamura (Kyoto University)


2. JSME Fellow Award for Outstanding Young Engineers

29pm2-B-4 Noriyuki Suzuki (Keio University)


3.Micro-Nano Engineering Excellent Presentation Certificate of Merit

29pm2-E-4 Hiroki Yasuga (Keio University)
29pm1-F-3 Tomoya Koshi (Waseda University)
29pm2-B-3 Wakako Hashimoto (Keio University)
29pm3-PN-041 Yusuke Izawa (Keio University)
30am2-PN-042 Takashi Ota (Keio University)
30am2-PN-022 Waki Rechard Ichinose (Kogakuin University)

  The 6th Micro-Nano Engineering Symposium

1. Micro-Nano Engineering Excellent Paper Certificate of Merit

None


2. JSME Fellow Award for Outstanding Young Engineers

22am2-F5 Yuki Miyasako (The University of Tokyo)


3. Micro-Nano Engineering Excellent Presentation Certificate of Merit

21am2-F3 Takayuki Kobayashi (Nagoya University)
22am2-F2 Shogo Nakamura (Tohoku University)
22pm1-E Yoshihumi Kotake (Tokyo University)
22pm1-E5 Masayuki Murata (AIST)
20pm3-PM012 Takamitsu Shimizu (Tokyo University of Science)
20pm3-PM013 Yumi Kosemura (Keio University)


Click to enlarge.