Program Committee


Akio Yamamoto, Univ. of Tokyo, Japan

Atsushi Kakogawa, Ritsumeikan Univ., Japan

Ebubekir Avci, Massey Univ., New Zealand

Gakuto Masuyama, Meijo Univ., Japan

Gen Endo, Tokyo Inst. of Tech., Japan

Hiroaki Kozuka, Kanazawa Univ., Japan

Hisataka Maruyama, Nagoya Univ., Japan

Junichi Meguro, Meijo Univ., Japan

Kazunori Umeda, Chuo Univ., Japan

Kazuyoshi Wada, Tokyo Metropolitan Univ., Japan

Ken'Ichi Koyanagi, Toyama Prefectural Univ., Japan

Kenjiro T. Miura, Shizuoka Univ., Japan

Kenjiro Tadakuma, Tohoku Univ., Japan

Kensuke Harada, Osaka Univ., Japan

Koichi Koganezawa, Tokai Univ., Japan

Mihoko Niitsuma, Chuo Univ., Japan

Photchara Ratsamee, Osaka Univ., Japan

Qi An, Kyushu Univ., Japan

Satoki Ogiso, AIST, Japan

Satoshi Makita, Fukuoka Inst. of Tech., Japan

Shinkichi Inagaki, Nanzan Univ., Japan

Sousuke Nakamura, Hosei Univ., Japan

Takehito Kikuchi, Oita Univ., Japan

Takumi Tamamoto, Toyama Prefectural Univ., Japan

Takuya Hashimoto, Tokyo Univ. of Science, Japan

Tomori Hiroki, Yamagata Univ., Japan

Tsuyoshi Tasaki, Meijo Univ., Japan

Yasuhisa Hirata, Tohoku Univ., Japan

Yasushi Mae, Kansai Univ., Japan

Yo Kobayashi, Osaka Univ., Japan

Yuichi Kobayashi, Shizuoka Univ., Japan

Yusuke Monno, Tokyo Inst. of Tech., Japan