Chair:
Shinji Deguchi, Osaka University

Secretary:
Koichiro Maki, Kyoto University

Members:
Takanori Chihara, Kanazawa University
Kenichi Funamoto, Tohoku University
Satoshi Ii, Tokyo Metropolitan University
Yohsuke Imai, Kobe University
Akisue Kuramoto, Tokyo Institute of Technology
Kosaku Kurata, Kyushu University
Kaori Kuribayashi-Shigetomi, Hokkaido University
Eijiro Maeda, Nagoya University
Akihiro Matsuda, University of Tsukuba
Yukiko Matsunaga, The University of Tokyo
Hiromi Miyoshi, Tokyo Metropolitan University
Michio Murakoshi, Kanazawa University
Hisashi Naito, Kanazawa University
Hiromichi Nakadate, Shinshu University
Masanori Nakamura, Nagoya Institute of Technology
Motomu Nakashima, Tokyo Institute of Technology
Toshiyuki Nakata, University of Tsukuba
Toshihiro Omori, Tohoku University
Ryo Sudo, Keio University
Shukei Sugita, Nagoya Institute of Technology
Daisuke Tawara, Ryukoku University
Yoshihiro Ujihara, Nagoya Institute of Technology
Satoshi Yamada, Hokkaido University
Tadahiro Yamashita, Keio University